Våra visioner

priorn
pennskrinet

Byggegenskap. Det har människan ägnat sig åt ända sedan den dag då hon blev bofast. Årtusenden av utveckling har givit kunskaper som förts vidare från generation till generation. Vi vill slå vakt om det traditionella arvet och gör allt vi kan för att yrkets hemligheter inte ska falla i glömska.

I dag värnar många om de gamla byggnaderna. Det är en god sak.
Vi vill med vår specialkunskap medverka till, att äldre fastigheter restaureras och renoveras på ett långsiktigt hållbart sätt, så att de kan få det långa liv de förtjänar.

Modern teknik har givit oss stora möjligheter, men också fallgropar. Vi tror att den bästa utvecklingen sker, då det nya används av folk som har kunskap om det gamla.

Varje välbyggt hus kan med rätt metoder bevaras för framtiden. På det sättet kan vi bidra till att inte slösa bort ett värdefullt arv utan i stället ge våra efterkommande ett stycke “levande” historia, som dessutom har stora skönhetsvärden.

En annan faktor är miljöhänsyn. Det är också vår vision, att bygga långsiktigt hållbara hus både beträffande deras konstruktion och materialens miljöpåverkan.

Alltsedan starten 1944 har Alvar Hallgrens Bygg AB strävat efter hög kvalitet och gott miljötänkande. Genom ständig vidareutbildning i lokala och globala miljöfrågor strävar vi efter att behålla våra kunders förtroende. All personal arbetar för ständig förbättring genom planering, kontroll, ansvar och kvalitet. Man kommer ofta långt med sunt förnuft och ambitionen att tänka efter före. Vi har med tillfredsställelse kunnat konstatera att dessa krav på högkvalitetsarbete ger oss nöjda kunder.

Samtliga anställda är utbildade inom våra arbetsområden och deltar i planering av byggnadsobjekt och kontroll av material. Vi eftersträvar ett aktivt miljömässigt samarbete med alla inblandade i våra åtaganden så att arbetet ska kunna utföras på ett miljöriktigt sätt. På byggherrar och underentreprenörer ställer vi miljökrav med hänvisning till Plan- och bygglagen samt Miljöbalken.

  • De kvalitetsansvariga personerna inom företaget samverkar med vår miljöansvarige för att utarbeta miljö- och kvalitetsplaner som är anpassade till våra uppdrag.
  • Vi dokumenterar objekten noga för att kunna referera till dem vid kontroller, konflikter eller liknande.
  • Pärmar med byggvarudeklaration sammanställs för varje entreprenad.
  • Allt avfall källsorteras och återvinns eller återanvänds.
  • Farligt avfall identifieras och lämnas till miljöstation eller deponi.
  • Substitutionsregeln tillämpas i vårt arbete. Den innebär att vi alltid måste använda det byggmaterial som ger minsta inverkan på miljön.
  • Denna miljöpolicy är utarbetad av samtliga anställda.
Alvar Hallgren Bygg AB
Lokstallsgatan 6
622 54 Romakloster
☏ 0498- 50725
info@alvarhallgrenbygg.se